• Category : SERVICE

 

Architektonické studie

Při tvorbě architektonické studie se tříbí a upřesňují základní představy a očekávání o plánované stavbě. Vždy platí,
že dobré zadání bývá polovina úspěchu. Pomáháme klientovi ujasnit si záměr a účel stavby. Dohlížíme na
možné souvislosti chystané stavby v území a předběžně ověříme její vhodnost. Je užitečné předem stanovit standard stavby
a úroveň její technické vybavenosti. V této fázi je též vhodné předběžně určit nutnost potřebných průzkumů a rozborů,
případně dalších ověřovacích specializovaných studií nebo expertiz.

Vypracování architektonické studie je prvním graficky znázorněným prostorovým vyjádřením záměru stavebníka. Dává mu
konkrétní představu o koncepci řešení záměru (např. urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční,
technické, technologické, interiérové a materiálové). Z návrhu by mělo být jasné, jak je záměr zasazen do území, jaká je jeho
hmota, vnitřní uspořádání, fasády a základní materiály. Jedná se o zásadní kreativní práci architekta, která je na začátku
celého procesu navrhování stavby a zásadně předurčuje výslednou stavbu. Kvalitní stavba vždy vyžaduje souvislou práci
architekta od konceptu k detailu, protože v návrhu stavby zůstávají detaily pouze naznačené. Návrh stavby zároveň ukazuje
ekonomické a časové limity budoucí výstavby. Dalším hlavním účelem návrhu stavby je pomoci klientovi ve strategickém
rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního záměru v řešeném území. Návrh stavby je také možné již využít k předběžným
konzultacím s dotčenými orgány a dalšími institucemi.